"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2010. december 26., vasárnap

Magyar mondák és népmesék ....................... / Wass Albert/


Magosan fönt, az égkékjén is túl, napsugár-sátrából uralkodott ÚR-ISTEN a világ
fölött, két édes testvérével, a napsugárba öltözött BOLDOGASSZONNYAL és az
éjszaka sötétjébe öltözött Ördöngasszonnyal együtt. Mikor a föld teremtésére került a
sor, a sivár pusztaság szépítését két testvérére bízta az ÚR. Boldogasszony kioldotta
hajának hét aranyos tincsét, s ahol megérintette velök a földet, hét hatalmas folyó
támadt ott nyomban. Ugyanakkor Ördöngasszony is megérintette hajával a földet, de az
érintés nyomán ingoványos mocsarak keletkeztek. Míg Boldogasszony megteremtette a
szorgalmas és hasznos méhecskét, az alatt Ördöngasszony rászabadította a földre a
mérges és haszontalan darazsat. Boldogasszony beültette a földet, jó gyümölcsöt termő
fákkal és bokrokkal, hasznos növényekkel, jóízű gombákkal, de alig végzett vele,
Ördöngasszony nyomban odaültette közéjük a mérges gombákat, mérges gyomokat és
mérges gyümölcsöket termő fákat és bokrokat. Mikor ÚR-ISTEN meglátta, hogy mit
cselekedett Ördöngasszony, eltiltotta a teremtés további munkájától. Haragjában
Ördöngasszony leereszkedett a tenger fenekére, hogy onnan hozzon föl szájában
agyagot, amiből megalkothatná saját szobrát a földön. De abban a szempillantásban,
amikor szájában az agyaggal felszínre bukkant, odafönt a nap-sátrában ÚR-ISTEN
parancsot adott, hogy minden, ami a földön van, növekedni kezdjen. Így aztán
Ördöngasszony szájában nagy hirtelen elkezdett növekedni az agyag is, de olyan
gyorsan, hogy majdnem megfulladt tőle szegény feje. Szép arca eltorzult és majdnem
feketévé kékült a kíntól. De utolsó pillanatban még ki tudta köpni szájából az agyagot, s
ahol földre esett az Ördöngasszony szájából kiköpött agyag, ott azon nyomban csúnya,
sziklás hegyekké változott. Mert mindaddig szép lapos volt ám a föld felszíne, akár ÚRISTEN
tenyere. Így keletkeztek rajta a hegyek, ahol lábát töri a ló, szakadékba zuhan a
birka, és vadállatok leselkednek a legelésző jószágra. ÚR-ISTEN úgy megharagudott
ettől, hogy arany kopjájával mély likat ütött a föld felszínén, s annak mélységes
mélyére száműzte gonosz testvérét, Ördöngöt. Miután a föld így szépen elkészült volt,
ÚR-ISTEN fölnyúlt az égbolt tetejébe, s letört egy kis darabot a napból. Ebből formálta
az első embert és az első asszonyt. S mivel még maradt a kezében egy kis törmelék a
napdarabkákból, ebből a törmelékből teremtette meg az ember és az asszony két
hűséges szolgáját: a lovat és a kutyát. Egy reggel az első asszony szépséges
aranyvirágot talált a sátra előtt. Fölvette, kendőjébe takarta, és vitte nagy örömmel,
hogy megmutassa az urának. Ahogy az ember és az asszony együtt kibontották a
kendőt, az aranyvirág helyett egy szép kis fiúgyermeket találtak benne, aki rájok
mosolygott kedvesen s az asszonynak azt mondta “édesanyám”, az embernek pedig azt,
hogy ”édesapám". Az ÚR-ISTEN elrendelte, hogy az első ember-fia neve Világügyelő
legyen s mesterségévé tette, hogy tanítójává váljon az emberiségnek, a kezdet
kezdetétől mind a világ végezetéig. Világügyelő hozzá is fogott nyomban a munkához,
s megtanította az embert, az asszonyt s minden leszármazottúkat, hogy miképpen
készítsenek maguknak íjat, halfogó hálót, megtanította őket a pásztorkodás sokféle
titkára, de legfőképpen pedig arra, hogy miképpen engedelmeskedjenek a Teremtő
törvényeinek. Amikor ÚR-ISTEN látta, hogy Világügyelő irányítása alatt minden
rendben haladt a maga kitűzött útján, visszatért napsugár-sátrába aludni, s rábízta az
embert saját erejére és leleményességére. Hogy még gazdagabbá tegye az ember
számára a földet, Világügyelő lehozta az égi mezőkről a tündéreket meg a törpéket,
azok pedig magukkal hozták saját kincseiket: éneklő madarakat, pillangókat, illatozó,
színes virágokat, szitakötőket és csigákat és mindenféle egyéb holmit. Mélyen lent, a
föld alatt, ahova ÚR-ISTEN haragja száműzte volt, Ördöngasszony megszülte gonosz
leányát, Kincset. Kincs hamarosan csábítani kezdte a föld felszínén élő embereket a
maga rejtett aranyával, ezüstjével, drágaköveivel és vakon engedve a csábításnak az
emberek elkezdtek bányákat ásni a föld mélye felé, hogy megleljék a sötét
sziklaüregeket, ahova Kincs rejtette el a maga föld alatti ajándékait. De ahogy ezeket, a
sötét üregeket rendre feltárták, az arannyal, ezüsttel és drágakövekkel együtt Ördöng
gonosz lidércei is sorra kiszabadultak a föld alól, és terjeszteni kezdték az emberek
között a betegségeket, viszálykodásokat és rászabadították az emberre Ördöng bűneit, a
gyilkolást, lopást, hazudozást s végül a legnagyobb Gonoszt is: a háborút. Úgy
megrontották ezek a földi életet, úgy megtöltötték gyűlölettel, hogy Boldogasszony
éjjel-nappal sírt odafent az égben s könnyei megtöltötték sóval a tengereket. Hiába
igyekezett Világügyelő tanítani az embereket, hogy miképpen legyenek jók, szerető
szívűek, becsületesek és boldogok, csak nagyon kevesen hallgattak reá. Ezek voltak a
Választottak: a magyar pásztornépek, akik széles, szabad mezőkön legeltették a maguk
nyájait. Éjszaka fölnéztek a csillagos égre, és tudták, hogy ott fönt a magasban valahol
ÚR-ISTEN vigyázza a világot, Igazsággal a jobb kezében és Szeretettel a balban.
Ragyogó-tiszta éjszakákon látták odafönt a Hét Küszöböt, mely az ÚR sátrához vezet.
Látták a csillogó Küszöb-őrét s az ÚR sátra körül a csillogó Szérűskertet, ahol Kaszás
aratta a csillag-gabonát, míg mögötte asszonya, Sánta Kata cipelte a kosarat. Láthatták a
Hadak Útját, melyen égbe lovagolnak a hősi halottak, s a Nagy Göncöl szekerét,
melyen olykor-olykor ÚR-ISTEN maga szekerezte be az égi mezőket. Ilyenkor
dörögtek a szekér kerekei odafönt, és amikor a lovak patkója csillagot ért, villám
szikrázott keresztül az ég boltozatán. Olykor megharagudván Ördöng gonoszságain,
Isten-nyilát hajított alá az ÚR a földre. Máskor meg csillagba ütközött az égi szekér
kereke, s a szekér derekából aláhullott hatalmas dördüléssel egy Mennykő.
Békés, szelíd nyári éjszakákon Boldogasszony alászállott a földre a maga saját
szekerén, a Kis Göncölön, s hozott az emberiség számára gyógyító növényeket és jó
gondolatokat. Mióta Ördöng leánya, Kincs rászabadította a földre a maga gonosz
szolgáit, Gyűlöletet, Irigységet, Háborúságot és a sokféle betegségeket, az emberiség
nagy tanítómestere, Világügyelő kénytelen volt bujdosásba menni. Senki sem tudja,
hogy hol rejtőzködik. Senki, kivéve a legöregebb pásztor, a táltos maga. Ő az egyetlen
titoktudó, s amikor ő eltávozik a földi életből, utolsó leheletével megsúgja utódjának a
titkot. Így aztán nemzedékről nemzedékre száll a titok tudása, hogy az emberiség
egyetlen reménye soha el ne vesszen. Magányos éjszakán, kint a végtelen pusztán egy
öreg pásztor megsúgta nekem is a szent titkot. A búvóhely, ahol Világügyelő, a nagy
tanítómester várakozik türelemmel, amíg az emberiség megleli végre a hozzá vezető
utat, ez a titokzatos búvóhely nem egyéb, mint az emberi szív maga.
Réges-régen, messze keleten volt egy gyönyörűszép ország. Észak felől
magos hegyek övezték, délen a csillogó, kék tenger határolta. Két nagy
folyó eredt a hegyekben s kanyarodott alá a tenger felé, szelíd dombok
s füves, szép rónaságok között. Akik abban az országban éltek, nemcsak
bátor harcosok és ügyes vadászok voltak, de kitűntek szorgalmukkal,
tudásukkal és bölcsességükkel is. Boldogan és békés jólétben éltek világhíres
királyuk, NIMRÓD ÚR uralkodása alatt.
Nimród királynak két fia volt. Egyiket Hunornak, másikat Magornak
hívták. Jó lovasok, bátor vadászok voltak, akárcsak az apjuk. Válogatott
legényeik élén olykor napokig oda voltak vadat űzni a rengeteg mélyén.
Egy ilyen alkalommal, amikor vadászni voltak, mindegyikük százszáz
válogatott legénnyel, pompás paripákon, egyszerre csak egy
gyönyörűszép fehér szarvas ugrott ki eléjük az erdőből. Ezüstösen-fehéren
csillogott a szőre, mintha csak tiszta holdsugárból lett volna, s agancsai
hegyén ezernyi    csillag ragyogott.
Legényeik élén Hunor és Magor űzőbe vették a csodálatos vadat.
Dombra föl, völgybe le, füves mezőkön keresztül, patakokon át, reggeltől
estig folyt a hajsza. Mikor a nap lement, s fáradt volt ló és ember, a
csodaszarvas eltűnt, mintha csak föld nyelte volna el. Letáboroztak éjszakára
a testvérek, de alig ültek nyeregbe másnap reggel, újra csak ott
volt előttük a csodálatos állat, mintha várt volna reájok, s a hajsza kezdődött
elölről. Dombra föl, völgybe le, mezőkön, patakokon, hegygerinceken
át, mindég észak felé, reggeltől késő estig. Este a fehér szarvas eltűnt
újra, s a vadászok tábort ütöttek. Reggelre kelve elhatározták, hogy
indulnak haza, de alig ültek nyeregbe, megjelent a csodaszarvas újra, s
vitte, csalogatta őket tovább, egyre távolabb Nimród Úr országától.
Napokig folyt ilyen módon a hajsza s a csodálatos fehér szarvas csalogatta
őket nap nap után, hegyeken át, völgyeken keresztül, mindég
északnak. Átkelve a magos hegyeken hét napon keresztül követték a
csodaszarvast feneketlen, lidérces mocsarakon át, míg a hetedik nap estéjén
olyan gyönyörű földre jutottak, melyhez foghatót még nem láttak
addig. Selymes rétek, ligetes erdők, csillogó tavak és csobogó patakok
vették körül őket, az erdők tele vaddal, a vizek tele hallal, s a mezők füve
a lovak hasáig ért.
Mihelyt a nap lement, a fehér szarvas beugrott egy kék vizű, kis tóba
és eltűnt benne örökre.
A fáradt vadászok tábort ütöttek az erdőliget szélén, s hamarosan
álomba szenderültek. Az éjszaka közepén azonban Hunor és Magor
csodálatosan szép énekszóra ébredtek. A tó felől jöttek a hangok, s
ahogy óvatosan követték a csábító énekszót a holdvilágos, csillagporos
éjszakában, egyszerre csak olyan csodálatos kép tárult a szemük elé,
hogy még a lélegzetük is elakadt tőle. A parton, pontosan azon a helyen,
ahol a csodaszarvas eltűnt, kétszáz tündérlány énekszavára lejtette bűbájos
táncát DUL király két szépséges szép lánya a holdsugár ezüstjébe
öltözve.
Hunor és Magor azon nyomban szerelembe estek a tündérkirály két
gyönyörű lányával. Ott helyben feleségül is vették őket, a kétszáz legény
pedig a kétszáz tündérleányt, s letelepedtek velük az új országban.
Hunornak és kíséretének a leszármazottjai hunoknak nevezték magukat,
s Magornak és száz legényének az utódai lettek a magyarok.


csodaszarvas

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése