"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. szeptember 28., péntek

A pákozdi győzelem

 1848.szeptember 29-én  a magyar honvédsereg Pákozdnál megállította Josip Jellacic császári altábornagy, horvát bán csapatait.

A pákozdi csa­ta az 1848-49. évi for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc fi­a­tal had­se­reg­ének el­ső győ­zel­mét hoz­ta a már­ci­u­si for­ra­da­lom vív­má­nyai el­len fel­lé­pő, Habs­burg bi­ro­dal­mi ér­de­ke­ket vé­dő Jel­la­sics al­tá­bor­nagy se­re­ge fe­lett. A győ­ze­lem olyan tör­té­nel­mi idő­szak­ban kö­vet­ke­zett be, ak­kor bi­zo­nyí­tot­ta a hon­véd­ség harc­ké­pes­sé­gét, ami­kor a for­ra­da­lom lét­ér­de­kei fo­rog­tak koc­kán. A hon­véd­se­reg szer­ve­zé­sé­ben és fel­ál­lí­tá­sá­ban Bat­thyá­ny La­jos, el­ső fe­le­lős ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kulcs­fon­tos­sá­gú sze­re­pet vál­lalt. A pá­koz­di győ­ze­lem el­ső­sor­ban er­köl­csi és po­li­ti­kai si­ker volt, amely a sza­bad­ság­harc egész győ­zel­mes idő­sza­ká­ban erőt adott a to­váb­bi küz­de­lem­re.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése