"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2015. február 28., szombat

Ezen a napon történt - Kalevala ünnepe február 28.

Az eposz verses nagyepikai műfaj, mely egy egész közösségre kiható nagy jelentőségű eseményt dolgoz fel, illetve az esemény azzá válik az eposzi ábrázolás során. Az újkorban a különösen nagyszerű eposzt epopeia névvel is illetik. Ideje mindig a múlt, mely az elbeszélő és a befogadó számára is követendő példa.

Az eposz történeti előzményei az ősköltészet varázsképzetekkel telített elbeszélő művei, amelyek elképzelt ősöket, varázserejű hősöket mutattak be. Személyes kiválóságukat hősdalok, hősénekek dicsőítették, melyek idővel ciklusokká szerveződtek, s olykor egy-egy jelentős énekmondónál művészileg is kerek, zárt szerkezetű műalkotásokká váltak. Szóbeliség útján jöttek létre, szájhagyományozással terjedtek.

A magyar irodalomban Zrínyi Miklós komoly műfaji és történeti előtanulmányokra támaszkodva állít emléket dédapjának, a szigetvári hősnek, aki a barokk embereszményének (athleta Christi) megtestesítője. A Szigeti veszedelem, 1645-46 15 éneke az 1566-os ostromot bravúros szerkesztéssel, a túlvilági elemek bevonásával a kereszténység és a pogányság egyetemes küzdelmeként ábrázolja. A felvilágosodás kori kísérletek (pl. Csokonai Árpádiász-töredéke, 1795) után a reformkori romantika nyitányaként Vörösmarty a nemzeti eposz igényével alkotja meg a Zalán futását, 1825. A hexameteres alkotás a honfoglalás korába vezeti az olvasót, s nemcsak a hazát alapító Árpádot állítja a középpontba, hanem elégikus hangon szól a hazáját elvesztő Zalánról is.


Élias Lönnrot a Kalevala runóinak, énekeinek gyűjtője, összefésülője 1835. február 28-án írta alá munkájának előszavát. A XIX. században az értelmiség figyelme Európa szerte a nép felé fordult. Felfedezték és gyűjteni kezdték a népköltészet kincseit, s ezeknek az alkotásoknak nagy jelentőséget tulajdonítottak.

Elias Lönnrot kultúrtörténeti tette

Finnország a Kalevala gyűjtése idején nem létezik, a terület közigazgatásilag autonóm nagyhercegségként Oroszország része, míg a hivatalos nyelv és a tudomány nyelve a svéd. A magyar reformkorból is ismert nemzeti ébredés folyamán a finn kultúra felé fordulás kulcsfontosságú szerepet tölt be. Turku, az egyetemi város a központja ennek a folyamatnak, melynek keretében megkezdődik a népköltészet gyűjtése. Elias Lönnrot bölcsésznek tanult, majd orvosnak készült, de első egyetemi évében leégett fél Turku, így az egyetem is. Lönnrot a nem várt és nem kívánt fordulat nyomán felszabadult idejében Karélia felé indult útnak, hogy folklóranyagot gyűjtsön, addig ugyanis csupán a már meglévő gyűjtésekre támaszkodhatott kutatásaiban. Igen gazdag anyagra bukkant, rövidebb-hosszabb epikus énekekre, azaz runókra, melyek lassan a szeme előtt énekkörökké kezdtek összefonódni. Így merült fel benne a gondolat, hogy ez az anyag „kitesz egy fél Homéroszt”, s egységes(nek tűnő) egésszé lehet dolgozni. Lönnrot véleménye szerint valaha csakugyan létezett ez a teljes egész, csupán szétforgácsolódott az idők során, célja tehát a hajdani finn eposz rekonstruálása volt. A Kalevala első változata 1835- ben jelent meg, majd 1849-ben a majdnem kétszeres terjedelmű, 22795 verssort tartalmazó, bővített, végleges forma is napvilágot látott.
/Forrás: Dyekiss Virág/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése